Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.luxusowi.pl

Sprzedającym jest BOUTIQUE “EWA” Ewa Skibińska-Mikłasz dostępny pod adresem 40-061 Katowice przy ulicy Andrzeja 29, o numerze NIP: 627 000 29 86, REGON 273930760 zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 882 013 882, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@luxusowi.pl

§1 Definicje

1. Regulamin – zasady korzystania z sklepu internetowego luxusowi.pl
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu.
3. Przedmiot transakcji – towar wymieniony i opisany na stronie Sklepu.
4. Towar – przedmiot transakcji.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem drogą elektroniczną
6. Sklep luxusowi.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.luxusowi.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.luxusowi.pl
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep luxusowi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym luxusowi.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
4. Wszystkie produkty oferowane w luxusowi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

§3 Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
3. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania związku z realizacją Zamówienia.
4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego identyfikator. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu z podsumowaniem złożonego zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej UPS na koszt Sprzedawcy.
3. Przesyłka dostarczona jest do 3 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” oraz PayU. Przy wyborze opcji „przelew” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura
2. W celu otrzymania faktury Vat, należy podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dane należy umieścić w rubryce „Uwagi” w formularzu zamówienia.
3. Płatność za zamówiony towar może być realizowana za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

 

BOUTIQUE „EWA” EWA SKIBIŃSKA-MIKŁASZ

UL. ANDRZEJA 29

40-061 KATOWICE, POLSKA

58 1050 1243 1000 0090 8000 9641
ING BANK SLASKI S.A.

§6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy odmówić odbioru przesyłki sporządzając protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. W celu wyjaśnienia sprawy należy skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827)
2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny z zachowaniem metki, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Zwrot lub wymianę towaru należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@luxusowi.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 882 013 882. Następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument potwierdzający zakup towaru oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
8. Towary wysłane na koszt Sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia nie będą odbierane.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014 poz 827).
2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru w Sklepie , pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową
3. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem poczty mailowej : reklamacje@luxusowi.pl lub pod numerem telefonu +48 882 013 882.
4. Zgodnie z procedurą reklamacji, należy prawidłowo wypełnić formularz znajdujący się w zakładce ” do pobrania”
5. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dokumentem potwierdzającym zakup towaru oraz numerem rachunku bankowego na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco
dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: reklamacje@luxusowi.pl
7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy. Jeśli wymiana będzie niemożliwa z powodu wyczerpania zapasów produktu, Sklep zwróci Kupującemu pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest BOUTIQUE “EWA” Ewa Skibińska-Mikłasz 40-061 Katowice ul. Andrzeja 29 NIP 627-000-29-861.
2. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt przy użyciu formularza kontaktowego i obejmuję: adres poczty elektronicznej oraz
w zależności od składni adresu inne informacje, które mogą z niego wynikać (imię, nazwisko, inne dane potrzebne do realizacji zamówienia).
3. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy BOUTIQE “EWA” Ewa Skibińska-Mikłasz
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania newslettera oraz brakiem realizacji umowy sprzedaży
5. Masz prawo do żądania od BOUTIQUE “EWA” Ewa Skibińska-Mikłasz 40-061 Katowice ul. Andrzeja 29 NIP 627-000-29-86. dostępu do
Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
6.Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
7. Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
w celu odpowiedzi na kontakt.
8. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.
9.Twoje dane będą usuwane niezwłocznie po załatwieniu sprawy.
10.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściw według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.nr43poz.296ze.zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Data opublikowania regulaminu 1.10.2013