Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.luxusowi.pl
Sprzedającym jest BOUTIQUE EWA dostępny pod adresem 40-061 Katowice przy ulicy Andrzeja 29, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, NIP: 6270002986 REGON 273930760
zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 885 808 808 , oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl

§1 DEFINICJE

1. Regulamin – zasady korzystania z sklepu internetowego luxusowi.pl.
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu.
3. Przedmiot transakcji – towar wymieniony i opisany na stronie Sklepu.
4. Towar – przedmiot transakcji.
5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem drogą elektroniczną
6. Sklep luxusowi.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.luxusowi.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.luxusowi.pl
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep luxusowi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym luxusowi.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
4. Wszystkie produkty oferowane w luxusowi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
3. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
4. W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.


§4 KOSZTY WYSYŁKI I METODY PŁATNOŚCI:

Koszty wysyłki:
– wysyłka zamówionych produktów na terenie Polski jest darmowa
Płatności za zamówienie z można dokonywać wybierając jedną z metod:
– za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki (tylko na terenie Polski),
– przedpłata tradycyjnym przelewem na konto bankowe
(W polu “tytuł” należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową),
– szybka płatność za pośrednictwem sytemu PayU,

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Klienta. Realizacja zamówień na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, dotyczy Klientów jedynie na terenie Polski. Przyjmowanie zamówień i realizacja wysyłki poza teren Polski nie jest przez Sklep realizowana. Na czas realizacji zamówienia ma wpływ wybór formy płatności i opcji dostawy:
a. W przypadku przesyłki za pobraniem, czyli płatności kurierowi przy odbiorze – zakupiony towar zostanie wysłany po sprawdzeniu dostępności przez obsługę Sklepu i przyjęciu zamówienia do realizacji najpóźniej do trzech dni roboczych po dniu wysłania Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
b. W przypadku przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji “płatności przelewem” zakupiony towar zostanie wysłany najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości, zgodnej z zamówieniem złożonym przez Klienta.
Czas dostawy to okres, w którym przesyłka dostarczona jest odbiorcy od momentu jej nadania. Wysyłka na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Podane powyżej terminy obowiązują dla przesyłek nadanych do godziny 14.00. W przypadku nadania przesyłki po godzinie 14.00 doręczenie może się przedłużyć o 1 dzień roboczy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT prosimy o podanie wszystkich danych, koniecznych do wystawienia faktury VAT w momencie składanie zamówienia.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827).
2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny z zachowaniem metki, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Zwrot lub wymianę towaru należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail: boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 . Następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument potwierdzający zakup towaru oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
8. Towary wysłane na koszt Sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia nie będą odbierane.

§7 WYMIANA TOWARU

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu towaru, Kupujący może go wymienić na inny towar, w tej samej lub wyższej cenie. W celu dokonania wymiany Klient powinien:
– zgłosić chęć wymiany produktu obsłudze Sklepu telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 lub mailowo pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl
– odesłać na swój koszt towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany towaru na adres: BOUTIQUE EWA, ul Andrzeja 29, 40-061 Katowice
– dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy zamawianym, a zwracanym towarem; w tym celu Klient powinien się skontaktować ze Sklepem telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 lub za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl
Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta kompletny, nie używany, ze wszystkimi częściami składowymi i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracana rzecz nie może nosić śladów używania lub być uszkodzona, metki i plomby nie mogą być oderwane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.
Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany, na koszt Sklepu, niezwłocznie po dostarczeniu do Sklepu towaru, który podlega wymianie.

§8 WARUNKI REKLAMACJI

1. Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz 827)
2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru w Sklepie , pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową
3. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem poczty mailowej : boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub pod numerem telefonu +48 885 808 808
4. Zgodnie z procedurą reklamacji, należy prawidłowo wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce “pliki do pobrania”.
5. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dokumentem potwierdzającym zakup towaru oraz numerem rachunku bankowego na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco
dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub pod numerem telefonu +48 885 808 808
W przypadku uznania reklamacji za zasadną produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy. Jeśli wymiana będzie niemożliwa z powodu wyczerpania zapasów produktu, Sklep zwróci Kupującemu pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi w razie stwierdzenia w dostarczonych produktach wad fizycznych lub prawnych, czyli niezgodności produktu z umową, w szczególności, gdy produkt:
– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep w momencie zawierania umowy
– został wydana Klientowi w stanie niezupełnym
W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient ma prawo:
1. żądać obniżenia ceny,
2. odstąpić od umowy,
chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem.
Reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji Klient może złożyć osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na adres e-mail boutique-ewa@boutique-ewa.pl (ze względu na konieczność oceny wady produktu oprócz zgłoszenia reklamacyjnego należy produkt również odesłać) lub przesłać wraz z reklamowanym produktem przesyłką pocztową na adres: BOUTIQUE EWA, ul Andrzeja 29, 40-061 Katowice
Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu np. paragon fiskalny lub kopię faktury VAT oraz wypełniony formularz reklamacyjny – można skorzystać z wzoru dostępnego do pobrania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a reklamacja z tytułu gwarancji w ciągu 30 dni, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności produktu, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu produktu. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w Sklepie.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest BOUTIQUE EWA, ul Andrzeja 29, 40-061 Katowice, NIP: 6270002986, REGON 273930760, zwany dalej Administratorem.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w celu realizacji zawieranej umowy sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówienia, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących ustaw.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania, np. UPS, firmom obsługującym transakcje płatnicze, w szczególności dotyczy to przekazania danych osobowych do firmy PayU. W przypadku dokonywania płatności przy użyciu systemy płatności on-line, przekazanie danych dotyczy jedynie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez firmę PayU.
Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe Klienta są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej Rozporządzeniem, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2016 poz. 922 z pózn.zm.), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, użyczane, sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że dzieje się to w przypadku:
• wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą
• przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa
Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do przejrzystego informowania przez Administratora i przejrzystej komunikacji.
Klient ma prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 17 i art. 18 Rozporządzenia.
Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.
Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia na mocy art. 20 i 21 Rozporządzenia.
Żądanie usunięcia („bycia zapomnianym”), sprostowania, przeniesienia danych osobowych, a także wycofanie zgody na ich przetwarzania, czy wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Klient może przesłać do Administratora danych osobowych poprzez formularz kontaktowy wybierając „Administrator danych osobowych”.
Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. w aktualnej wersji, data poprzedniej modyfikacji 01.01.2013 r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny. Klient akceptując ten regulamin oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami.