Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.luxusowi.pl.
2.    Sprzedającym jest Ewa Skibińska-Mikłasz prowadząca działalność gospodarczą pn. 1.BOUTIQUE “EWA” EWA SKIBIŃSKA-MIKŁASZ, pod adresem 40-061 Katowice przy ulicy Andrzeja 29, NIP: 6270002986 REGON 273930760, zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.
3.    Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 885 808 808 , oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl.

§1 DEFINICJE

1.    Regulamin – zasady korzystania z sklepu internetowego www.luxusowi.pl.
2.    Klient (Kupujący) – Konsument, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ; osoba prawna – dokonująca zakupu.
3.    Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
4.    Przedmiot transakcji – towar wymieniony i opisany na stronie Sklepu.
5.    Towar – przedmiot transakcji.
6.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem drogą elektroniczną
7.    Sklep luxusowi.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.luxusowi.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.
8.    Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.luxusowi.pl.
9.    Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę Sklepu i korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną.
10.    Zamówienie – oświadczenie woli (będące ofertą zawarcia Umowy sprzedaży) Klienta, które określa jednoznacznie rodzaj i liczbę produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 

§2 ZASADY OGÓLNE

1.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.    Sklep luxusowi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3.    Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym luxusowi.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
4.    Wszystkie produkty prezentowane w luxusowi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5.    Sprzedający publikuje na Stronie Sklepu, na podstronie danego Towaru, przy aktualnej cenie, najniższą cenę Towaru, która obowiązywała na dany Towar w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny. Jeżeli dany Towar są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
6.    Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach informacje była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

§2A ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Korzystanie ze Strony Sklepu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
2.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Sklepu i usług w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
3.    Zabronione jest w szczególności:
a.    podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
b.    rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Sklepu,
c.    naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Sprzedającego, jego pracowników, osób z nią powiązanych lub osób trzecich,
d.    dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e.    ingerowanie w działanie Strony Sklepu, w tym zmienianie kodu Strony Sklepu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Sklepu lub innych Użytkowników.
4.    Do usług zalicza się możliwość zapoznania się z treścią Strony Sklepu, założenie i korzystanie z konta Użytkownika, formularz Zamówienia (oferty) na zakup wybranego Towaru.
5.    Usługa zapoznania się z treścią Strony Sklepu trwa przez czas przebywania przez Użytkownika na Stronie Sklepu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi zapoznania się z treścią Strony Sklepu poprzez zakończenie korzystania ze Strony Sklepu.
6.    Usługa założenia i korzystania z konta Użytkownika trwa od momentu jego założenia zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi na Stronie Sklepu do czasu rezygnacji przez Użytkownika z konta. Użytkownik może w każdy czasie zrezygnować z usługi założenia i korzystania z konta Użytkownika przez zgłoszenie tego w formie oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego boutique-ewa@boutique-ewa.pl wraz ze wskazaniem adresu mailowego, z którego dokonana była rejestracja na Stronie Sklepu.
7.    Usługa dotycząca skorzystania z formularza Zamówienia trwa od momentu wybrania pierwszego Towaru przez Użytkownika do zakupu, co dokonuje się poprzez kliknięcie na karcie wybranego Towaru w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie po przejściu do koszyka, który zawiera wykaz wszystkich wybranych do zakupu Towarów i trwa do momentu wybrania wszystkich Towarów przez Użytkownika, które chce kupić, oraz wypełnienia wskazanych pól formularza umożliwiających złożenie zamówienia i kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” na końcu formularza Zamówienia. W zakresie Usługi formularza Zamówienia (oferty) na zakup Towaru, do czasu jej złożenia Użytkownik może zrezygnować przez porzucenie procesu składania Zamówienia (oferty) i nie kliknięcie w jej ostatnim kroku w przycisk „Kupuję i płacę”.
8.    Sprzedający informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet. Zaleca się podjęcie po stronie Użytkowników właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z usług w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług (np. za pomocą wykorzystywania protokołu SSL z podpisanym kluczem).
9.    Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług (nie dotyczy reklamacji dotyczących zakupionych z wykorzystaniem Serwisu Towarów) polega na przesłaniu treści reklamacji przez Użytkownika na adres Sprzedającego wskazany w definicjach lub mailowo na adres boutique-ewa@boutique-ewa.pl wraz ze wskazaniem informacji co obejmuje reklamacja, jakie jest żądanie osoby reklamującej oraz w jaki sposób mamy się z nią skontaktować (w razie braku podania tej informacji odpowiedź lub kontakt skierujemy na taki adres mailowy bądź tradycyjny, z którego przekazana została reklamacja). Sprzedający ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy w terminie 14 dni.
 
 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3.    W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
4.    W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
5.    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6.    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 
 

§4 KOSZT WYSYŁKI I METODY PŁATNOŚCI

1.    Koszty wysyłki – wysyłka zamówionych produktów na terenie Polski jest darmowa.
2.    Płatności za zamówienie z można dokonywać wybierając jedną z metod:
a.    za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki (tylko na terenie Polski),
b.    przedpłata tradycyjnym przelewem na konto bankowe (w polu “tytuł” należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową),
c.    szybka płatność za pośrednictwem sytemu PayU.
 
 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.    Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Klienta. Realizacja zamówień na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, dotyczy Klientów jedynie na terenie Polski. Przyjmowanie zamówień i realizacja wysyłki poza teren Polski nie jest przez Sklep realizowana. Na czas realizacji zamówienia ma wpływ wybór formy płatności i opcji dostawy:
a. w przypadku przesyłki za pobraniem, czyli płatności kurierowi przy odbiorze – zakupiony towar zostanie wysłany po sprawdzeniu dostępności przez obsługę Sklepu i przyjęciu zamówienia do realizacji najpóźniej do trzech dni roboczych po dniu wysłania Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji;
b.    w przypadku przesyłki płatnej przed wysłaniem, czyli w przypadku wyboru opcji “płatności przelewem” zakupiony towar zostanie wysłany najpóźniej
w pierwszym dniu roboczym po dniu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty we właściwej wysokości, zgodnej z zamówieniem złożonym przez Klienta.
2.    Czas dostawy to okres, w którym przesyłka dostarczona jest odbiorcy od momentu jej nadania. Wysyłka na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Podane powyżej terminy obowiązują dla przesyłek nadanych do godziny 14.00.
W przypadku nadania przesyłki po godzinie 14.00 doręczenie może się przedłużyć o 1 dzień roboczy.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
4.    Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT prosimy o podanie wszystkich danych, koniecznych do wystawienia faktury VAT w momencie składanie zamówienia.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 28  stycznia 2020 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2.    Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia  od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3.    Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.    W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
5.    W razie odstąpienia od umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    Odstąpienie od umowy można zgłosić za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy, lub mailem na adres e-mail: boutique-ewa@boutique-ewa.pl.. Następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
7.    W celu złożenia oświadczenia odstąpieniu można skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
8.    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument potwierdzający zakup towaru oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
9.    W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane  w oświadczeniu konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
10.    Towary wysłane na koszt Sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia nie będą odbierane.

§7 WYMIANA TOWARU

1.    W terminie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu towaru, Kupujący może go wymienić na inny towar, w tej samej lub wyższej cenie. W celu dokonania wymiany Klient powinien:
a. zgłosić chęć wymiany produktu obsłudze Sklepu telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 lub mailowo pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl;
b. odesłać na swój koszt towar wraz z wypełnionym formularzem wymiany towaru na adres: BOUTIQUE EWA, ul Andrzeja 29, 40-061 Katowice;
c.    dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy zamawianym, a zwracanym towarem; w tym celu Klient powinien się skontaktować ze Sklepem telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 lub za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: boutique-ewa@boutique-ewa.pl.
2.    Produkt powinien zostać zwrócony przez Klienta kompletny, nie używany, ze wszystkimi częściami składowymi i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracana rzecz nie może nosić śladów używania lub być uszkodzona, metki i plomby nie mogą być oderwane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.
3.    Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany, na koszt Sklepu, niezwłocznie po dostarczeniu do Sklepu towaru, który podlega wymianie.

§8 ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU

1.    Towar jest zgodny z umową, w szczególności jeżeli jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b.    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2.    Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a.    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b.    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
i.    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
ii.    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c.    być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d.    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4.    Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
5.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
6.    Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
7.    Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9 REKLAMACJE

1.    Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 28  stycznia 2020 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
3.    Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
4.    Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
5.    Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
6.    Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
7.    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a.    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 5 powyżej;
b.    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 – 6;
c.    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d.    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punktach ust. 5 – 6 powyżej.
e.    z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8.    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
9.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
10.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
11.    Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
12.    Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
13.    W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
14.    Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
15.    Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
16.    Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ustępów powyższych.
17.    Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową można składać w:
a.    sklepie stacjonarnym zlokalizowanym przy ul. Andrzeja 29, 40-061 Katowice;
b.    pocztą tradycyjną na adres wskazany w lit. A powyżej;
c.    pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy boutique-ewa@boutique-ewa.pl;
d.    W formie kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 885 808 808.
18.    Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub pod numerem telefonu + 48 885 808 808.
19.    Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§10 OPINIE

1.    Osoba odwiedzająca Stronę Sklepu może zamieścić opinie na Stronie Sklepu dotyczącą Towaru. W celu zamieszczenia opinii Klient powinien wybrać ilość gwiazdek, które przyznaje danemu Towarowi, gdzie 0 gwiazdek oznacza najgorszą ocenę, a 5 gwiazdek oznacza najlepszą ocenę, następnie zamieścić w przeznaczonym do tego polu swoją opinię dotyczącą Towaru, podać swoją nazwę (np. pseudonim lub imię) oraz adres e-mail (adres e-mail nie będzie widoczny dla innych odwiedzających Stronę Sklepu), wypełnić poprawnie rozwiązanie zadania reCAPTCHA oraz przycisnąć “Dodaj opinię”.
2.    Opinia musi dotyczyć Towaru i powinna zawierać jego zalety, wady, funkcjonalność i/lub doświadczenia związane z używaniem Towaru.
3.    Opinie nie mogą zawierać treści bezprawnych, w tym w szczególności wulgaryzmów, nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizmu, naruszać czyichkolwiek praw, w tym w szczególności dóbr osobistych, głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, czy też zawierać danych osobowych niewymaganych przez Stronę Sklepu do dodania opinii.
4.    Sprzedający może skontaktować się osobą, która zamieściła opinię w sprawie wyrażonej opinii, za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas dodawania opinii.
5.    Sprzedający nie zapewnia, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili. Sprzedający zamieszcza na Stronie Sklepu oświadczenie o niezapewnianiu, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych jest  Ewa Skibińska-Mikłasz prowadząca działalność gospodarczą pn. 1.BOUTIQUE “EWA” EWA SKIBIŃSKA-MIKŁASZ, pod adresem ul. Andrzeja 29, 40-061 Katowice, NIP: 6270002986, REGON 273930760, zwana dalej Administratorem.
2.    Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów/Użytkowników w celu:
a.    realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z regulaminu (art. 6 ust.1 b RODO),
b.    realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c.    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa;
d.    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. takich jak marketing bezpośredni, weryfikacja jakości sprzedawanych towarów, analiza aktywności w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
3.    Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Klientów/Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania e-commerce, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe, kurierom oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 2 celów.
4.    Dane Klientów/Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, oraz realizacji i obsługi zamówienia a także do czasu odwołania zgody jeżeli Klient/Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług. W pozostałym zakresie dane Klienta/Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych w na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Klienta/Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5.    Dane Klientów/Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.    Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
7.    Klienci/Użytkownicy mają prawo do:
a.    poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
b.    żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c.    zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
d.    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e.    przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
f.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8.    W powyższych celach Klienci/Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora danych.

9.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedającego poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedającego z usług podwykonawców. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.
10.    Klient/Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.
11.    Podanie danych przez Klienta/Użytkownika jest dobrowolne ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji zamówień i innych usług przez Administratora.
12.    W stosunku do Klientów/Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. w aktualnej wersji, data poprzedniej modyfikacji 01.01.2013 r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem (lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego), które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.    Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny. Klient akceptując ten regulamin oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami.
 
Załącznik – wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik do regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1.BOUTIQUE “EWA” EWA SKIBIŃSKA-MIKŁASZ
ul. Andrzeja 29, 40-061 Katowice
boutique-ewa@boutique-ewa.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data odbioru rzeczy: …………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Data: …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.