Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827).
2. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny z zachowaniem metki, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
5. Zwrot lub wymianę towaru należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail: boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 885 808 808 . Następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokument potwierdzający zakup towaru oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu konto Klienta w ciągu 7 dni roboczych.
8. Towary wysłane na koszt Sprzedawcy bez uprzedniego uzgodnienia nie będą odbierane.

Reklamacje

1. Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz 827)
2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru w Sklepie , pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową
3. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem poczty mailowej : boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub pod numerem telefonu +48 885 808 808
4. Zgodnie z procedurą reklamacji, należy prawidłowo wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce “pliki do pobrania”.
5. Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dokumentem potwierdzającym zakup towaru oraz numerem rachunku bankowego na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco
dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: boutique-ewa@boutique-ewa.pl lub pod numerem telefonu +48 885 808 808
W przypadku uznania reklamacji za zasadną produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy. Jeśli wymiana będzie niemożliwa z powodu wyczerpania zapasów produktu, Sklep zwróci Kupującemu pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi w razie stwierdzenia w dostarczonych produktach wad fizycznych lub prawnych, czyli niezgodności produktu z umową, w szczególności, gdy produkt:
– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
– nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep w momencie zawierania umowy
– został wydana Klientowi w stanie niezupełnym
W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient ma prawo:
1. żądać obniżenia ceny,
2. odstąpić od umowy,
chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Sklep nie jest gwarantem produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej produkt, jej warunki są udostępniane razem z produktem.
Reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji Klient może złożyć osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na adres e-mail boutique-ewa@boutique-ewa.pl (ze względu na konieczność oceny wady produktu oprócz zgłoszenia reklamacyjnego należy produkt również odesłać) lub przesłać wraz z reklamowanym produktem przesyłką pocztową na adres: BOUTIQUE EWA, ul Andrzeja 29, 40-061 Katowice
Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu np. paragon fiskalny lub kopię faktury VAT oraz wypełniony formularz reklamacyjny – można skorzystać z wzoru dostępnego do pobrania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a reklamacja z tytułu gwarancji w ciągu 30 dni, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, produkt uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu niedostępności produktu, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu produktu. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca w przypadku uznania reklamacji za zasadną. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w Sklepie.